Toezicht Wmo

Doelstelling

Toezien op de naleving van de kwaliteitseisen die zijn gesteld aan de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Toezicht Wmo

Op basis van de Wmo 2015 draagt het gemeentebestuur zorg voor de maatschappelijke ondersteuning van ingezetenen evenals de kwaliteit en de continuïteit van de voorzieningen die in dat verband worden aangeboden. De gemeenteraad stelt periodiek een beleidsplan op ter uitvoering van de wet en stelt nadere regels in een verordening. In het verlengde hiervan ziet het gemeentebestuur toe op de naleving van wat bij of krachtens de Wmo 2015 is geregeld.
 

Wettelijk kader
Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015

 

Producten ten aanzien van Toezicht Wmo

Onderzoek naar aanleiding van een melding ‘calamiteit’ of ‘geweldsincident’ WMO. De toezichthouder doet onderzoek naar de onderliggende oorzaken van de calamiteit of het geweldsincident volgens de Prisma methode met als doel het voorkomen van soortgelijke incidenten in de toekomst.
 

Werkzaamheden van de toezichthouder:

Het voeren van gesprekken met betrokkenen en het inzien van stukken, waaronder de overeenkomst tussen de gemeente en de aanbieder en het cliëntdossier van de aanbieder.

  • Het voeren van gesprekken met betrokkenen en het inzien van stukken, waaronder de overeenkomst tussen de gemeente en de aanbieder en het cliëntdossier van de aanbieder.
  • Toepassen van hoor en wederhoor.

  • Opstellen van een rapport en een advies aan de gemeente.

Bij de gegevensverzameling en oordeelsvorming zal de toezichthouder gebruik maken van de kwaliteitseisen zoals die zijn opgenomen in de wet en uitgewerkt in de verordening. Daarnaast zal de toezichthouder terugvallen op uitgangspunten (het bestek) en afspraken (het contract) die in het kader van de inkoop van voorzieningen zijn gemaakt met de aanbieder over de kwaliteit van de aan te bieden voorzieningen.
 

Bekostiging:
Gemeentelijke bijdrage uit de Gemeenschappelijke Regeling.