Activiteiten vanuit GGD Rampen Opvangplan

Doelstelling

Een GROP omschrijft de aanpassing van de interne GGD organisatie vanaf de ontvangst van een melding van een dreigende crisis tot aan de afronding van de GGD-inzet. Door het vastleggen van de werkwijze, de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden en de afspraken ten aanzien van de afstemming met partnerorganisaties in het sociaal domein is voor iedereen helder wat van hem of haar wordt verwacht in een crisis.

Inleiding

De GGD moet acteren in een crisissituatie: bij coördinatie van de psychosociale hulpverlening (o.a. opvang van slachtoffers na een ramp, bij gezinsdrama’s, zedenzaken of bij dreiging van maatschappelijke onrust); bij infectieziekte-uitbraken; bij crisis van medisch milieukundige aard (o.a. brand met gevaarlijke stoffen); bij een crisis waarbij gezondheidsonderzoek nodig is.

Het GGD Rampen Opvang Plan (GROP) omschrijft de aanpassing van de interne GGD organisatie bij een crisissituatie. De professionals van de GGD gaan bij een crisis aan het werk op hun eigen vakgebied, maar vaak is het zo dat er afstemming noodzakelijk is. Deze afstemming is nodig omdat er behoefte is aan coördinatie t.a.v. de GGD-capaciteit, afstemming met ketenpartners en interne afstemming om eenduidig te handelen en te kunnen adviseren. Indien de GGD te maken krijgt met een ramp- of crisissituatie organiseert de GGD zich in een actiecentrum GGD. 

GROP

Dit plan geeft richting aan de vastlegging van de taakverdeling en samenwerking bij de belangrijke processen van de openbare gezondheidszorg en psychosociale hulpverlening bij crises en rampen. De GGD heeft als zorginstelling een eigenstandige verantwoordelijkheid zich (naast de taken in het kader van de GHOR) voor haar eigen zorgprocessen voor te bereiden op ramp en crisis (Wet Publieke Gezondheid).

De Directeur PG is verantwoordelijk voor de voorbereiding en inzet van de GGD bij ramp en crisis.

Wettelijk kader

  • Wet Publieke Gezondheid.
  • Wet veiligheidsregio’s